Kredyt dla firm ze stratą

KREDYT DLA FIRM ZE STRATĄ- CZY WYSOKIE OBROTY POZWOLĄ UZYSKAĆ FINANSOWANIE.

Strata w działalności gospodarczej zachodzi w momencie, gdy podczas roku podatkowego koszty są wyższe niż przychody. Oczywiste jest również, że wyższe koszty mogą być wynikiem różnych projektów inwestycyjnych, których się podjęliśmy.

Kredyt dla firm ze strata jest w dużo trudniejszy do uzyskania niż jeśli nie jesteśmy poniżej “kreski”. Obecnie na rynku istnieje wiele atrakcyjnych ofert kredytów dla właścicieli firm, jednak prawdą jest, że trzeba spełnić wiele warunków, które czasem są dla nas problematyczne. Zwłaszcza w sytuacji, w której posiadamy swego rodzaju zadłużenie. Mimo to nie skreśla nas to na samym początku. Banki otworzyły się również na klientów z problemami finansowymi, a analitycy kredytowi zdają sobie sprawę, że aby firma się rozwijała musi ponosić koszty. Dlatego też, jeśli Twoja firma popadła w kłopoty finansowe, warto jest wziąć pod uwagę zaciągnięcie kredytu.

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Płynność finansowa to nic innego jak zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w terminie. Aby sprawnie ona działała to firma powinna utrzymać odpowiednią relację między przychodem i rozchodem. Na płynność finansową wpływa kilka ważnych czynników, są to między innymi:

 • Czynniki zewnętrzne, tak zwane mikroekonomiczne- zależne od wysokości podatków czy kosztów wynagrodzeń pracowników, odpowiednich inwestycji, umiejętnego zarządzania
 • Czynniki branżowe- dotyczą tempa i perspektyw na przyszłość firmy, jak firma wypada w porównaniu z konkurencją, sposobów płatności na przykład faktury z odroczoną płatnością.
 • Czynniki wewnętrzne, tak zwane makroekonomiczne- umiejętność zarządzania firmą, dbanie o jej reputację w razie problemów finansowych. Dotyczą również wysokości podatków, wynagrodzeń pracowniczych.

Aby firma utrzymała się na rynku ważne jest by nie straciła płynności finansowej. Aby tak się stało, należy ją wyliczyć i ocenić. Analizę płynności finansowej wykonuje się najczęściej we wszelkiego rodzaju spółkach, jednak można ją wykonać również przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Wykonuję się ją w sytuacji, gdy przedsięwzięcie ulega pogorszeniu finansowemu. Analiza powinna opierać się na wskaźniku:

 • Dynamicznym- stosujemy ją w planowaniu finansów oraz podczas badania efektywności inwestycji, analiza dokonywana jest na podstawi danych z konkretnego przedziału czasowego na przykład miesiąca, kwartału.
 • Statystycznym- ocenia płynność finansową w czasie krótkotrwałym, zazwyczaj analiza dokonywana jest w oparciu o dane jednodniowe
 • Przy analizie pod uwagę należy wziąć również cztery podstawowe wskaźniki płynności, są to:
 • Szybka płynność- wskaźnik znajdujący się w granicach jedności oznacza, że nie mamy problemów finansowych, niższy natomiast, że płynność jest zachwiana. Problemem jest niższy wskaźnik, który biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę prowadzi do bankructwa.
 • Bieżąca płynność- niski wskaźnik oznacza, że nasza firma nie posiada odpowiedniej ilości pieniędzy, aby na bieżąco opłacać zobowiązania, taka sytuacja może prowadzić do bankructwa. Jeśli natomiast wskaźnik przekracza 2, a firma jest zadłużona, oznacza to, że nieefektywnie gospodarujemy majątkiem obrotowym (kiepskie zarządzanie).
 • Natychmiastowa wymagalność- określa czy firma jest w stanie pokryć wszystkie zobowiązania natychmiast. Niższy i wyższy wskaźnik świadczy o problemach w firmie i należy sytuację dobrze przeanalizować. Zbyt niski zazwyczaj oznacza utratę płynności finansowej naszej firmy.
 • Zobowiązania natychmiastowej wymagalności

Pamiętajmy, że wskaźnik płynności finansowej pozwala na kontrolowanie finansów firmy i zdolność pokrywania comiesięcznych zobowiązań. Każda wykonana analiza pozwoli przedsiębiorcy na kontrolowanie przychodów i rozchodów przedsięwzięcia i na pewno uchroni go przed kłopotami finansowymi w przyszłości.

KREDYT OBROTOWY-NAJKORZYSTNIEJSZY DLA FIRM

W sytuacji, gdy firm posiada kłopoty finansowe przedsiębiorca powinien zareagować natychmiast i skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu. Najczęściej wybieranym na rynku jest kredyt obrotowy. Przeznaczony jest do finansowania bieżących opłat: ZUS, US, wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia. Aby był on dla nas korzystny, należy skontaktować się z bankiem i ustalić wszystkie szczegóły. Banki oferują nam dwa rodzaje kredytu obrotowego:

 • Na rachunku bieżącym- musimy posiadać rachunek w banku, w którym staramy się o kredyt, a bank udostępnia nam limit, który możemy wykorzystać w dowolnym celu, jednak musi on dotyczyć prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można jednak przekroczyć uzyskanego limitu.
 • W rachunku kredytowym- można wykorzystać go na określony cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymaga on otwarcia osobnego rachunku kredytowego. Bank ewidencjonuje wszystkie zapłaty, które wykonywane są w ramach kredytu.

Podsumowując kredyt obrotowy to idealny i prosty sposób utrzymania płynności finansowej firmy, dodatkowe źródło finansowe, dodatkowo posiada długi okres kredytowania, a spłata kredytu dostosowana jest do potrzeb klienta.

INWESTYCJE SZANSĄ NA KREDYT DLA FIRM

Analityk kredytowy to człowiek, który zajmuje się analizą wniosków składanych przez kredytobiorcę. Bierze on pod uwagę nasza zdolność kredytową oraz ocenia sytuację finansową firmy. Naszym zadaniem jest udowodnienie mu, że nasza firma wcale niema problemów finansowych. Więcej! Podczas, gdy nasza działalność ma się świetnie, warto jest zainwestować kapitał, tak aby w przyszłości w razie konieczności móc to wykorzystać na naszą korzyść. Bardzo dobrą i najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców jest inwestycja w nieruchomości. Gdy analityk widzi, że w przeszłości braliśmy na przykład kredyt inwestycyjny i zakupiliśmy dodatkowe nieruchomości, zatrudniliśmy nowych pracowników i zakupiliśmy nowe maszyny i urządzenia, to jest to dla niego jednoznaczne z tym, że były to inwestycje opłacalne i mogą się znów powtórzyć. Być może zostaniemy poproszeni o przedstawienie biznesplanu w celu wykazania w jaki sposób nowa inwestycja będzie miała wpływ na rozwój naszego przedsięwzięcia.

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Obecnie wiele czynników może wpływać na pogorszenie kondycji naszej firmy. Bardzo często zdarza się, że jednym z czynników, który ma na to wpływ jest amortyzacja środków trwałych.

Wyróżnia się obecnie trzy metody amortyzacji środków trwałych i są to:

 • Amortyzacja liniowa- zakłada, że składnik majątku zużywa się na bieżąco, polega na odpisie amortyzacyjnym. Aby ją zastosować powinno się ustalić jego wartość początkową, określić stawkę procentową amortyzacji na podstawie tabeli (załącznik nr 1 ustawy o PIT), obliczyć wartość odpisu.
 • Amortyzacja naturalna- najrzadziej wybierana metoda, polega na dopasowaniu rzeczywistego zużycia do odliczenia przez nas podatku, dlatego też należy znać ilość kilometrów przejechanych środkiem transportu lub ilość pracy danego urządzenia.
 • Amortyzacja degresywna- tak zwana amortyzacja przyśpieszona, stosuje się ją w sytuacji, gdy maszyny i środki transportu w początkowym okresie ulegają szybszemu zużyciu. 

Istnieje również coś również takie określenie, jak ulepszenie środka trwałego. Jest to modyfikacja wcześniej dokonanych odpisów. Dotyczy ono rozbudowy, modernizacji oraz modyfikacji konkretnego składnika majątku firmy. Jednym zdaniem ulepszony środek to taki, którego początkowa wartość wzrasta.

Powinniśmy pamiętać, że jeśli posiadamy sporą ilość aktywów rzeczowych to analityk zajmujący się naszym wnioskiem kredytowym powinien skorygować nasz wynik o wysokość amortyzacji. Dotyczy to również leasingu, ponieważ płacona przez nas comiesięczna rata powinna zaliczać się do kosztów prowadzenia działalności. Jakie zatem informacje powinniśmy podać podczas wprowadzenia wykonanej amortyzacji do systemu? Powinny znaleźć się tam między innymi:

 • nazwa środka trwałego
 • dokument zakupu
 • kategoria (KŚT- klasyfikacja środków trwałych)
 • data nabycia ( z dowodu zakupu)
 • data wprowadzenia (moment, kiedy przedsiębiorca zaczął korzystać z środka trwałego)
 • wartość początkowa (dowód zakupu lub jeśli go nie ma wycena zgodna z cenami rynkowymi)

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Każdy kto stara się o kredyt firmowy jak również prywatny martwi się czy posiada zdolność kredytową. Oczywiste jest, że jest to bardzo ważny czynnik, który ma największe znaczenie podczas wnioskowania o dodatkowe środki finansowe. To właśnie bank ocenia, czy dostaniemy dodatkowym zastrzyk gotówki. Przeprowadza w tym kierunku tak zwana analizę kredytową, która dzieli się na dwie części:

 • Ilościowa- analiza sytuacji finansowej firmy, czyli: uzyskane dochody, miesięczne zobowiązania (czynsz, opłaty), obecne zadłużenie (kredyty, karty kredytowe). Bardzo duże znaczenie podczas takiej analizy ma nasze źródło dochodów (umowa)
 • Jakościowa- sprawdzenie czy potencjalny klient widniej w BIK, jakie zobowiązania posiadaliśmy i czy spłaciliśmy je w terminie, historia kredytowa, dane osobowe (wiek, stan cywilny, status mieszkaniowy, zawód, stanowisko, ile osób jest na utrzymaniu klienta).

Niektóre banki posiadają w swojej ofercie kredyty dedykowane konkretnym grupom przedsiębiorców, między innymi: kredyt dla marynarzy, kredyt dla lekarzy, kredyt dla adwokatów. Kwota, o którą się ubiegamy, może jednak według analityka przekroczyć nasze możliwości i bank zaproponuje nam niższą. Jakie jeszcze elementy wpływają na naszą zdolność?

 • Rodzaj kredytu- zdolność wyliczana jest w inny sposób do kredytu hipotecznego, a inaczej do kredytu gotówkowego
 • Wysokość wnioskowanego kredytu
 • Okres kredytowania
 • Zabezpieczenia- wesel lub nieruchomość.

Warto jest jednak pamiętać, że banki do każdego klienta podchodzą w sposób indywidualny. Aby sprawdzić czy taką zdolność posiadamy, możemy skontaktować się z bankiem, który po odpowiedzi na kilka pytań przedstawi nam swoją ofertę. Instytucje finansowe oferują nam także kalkulatory kredytowe, wystarczy podać dane i odpowiedzi na wymagane pytania. Na ich podstawie dokonywane są wyliczenia i zostaje przedstawiona oferta. Jakie dokumenty powinniśmy przedstawić pracownikowi banku, aby wyliczył nasza zdolność kredytową?

 • Dokument tożsamości
 • wniosek kredytowym
 • nadanie numer NIP i REGON
 • wyciąg z rachunku bankowego
 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłacaniem składek
 • PIT  za poprzedni rok
 • księga przychodów i rozchodów za poprzedni rok
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG

Pamiętajmy, że do każdego kredytu, bank może wymagać od nas innych dodatkowych dokumentów, które będziemy zmuszeni dostarczyć, każdy bank ma inne wymogi dotyczące udzielania kredytu dla firm.

JAKI KREDYT DLA FIRM OFERUJE NAM BANK

Obecne badania wykazały, że przedsiębiorca ze stratą ma większa możliwość dostania kredytu firmowego niż prywatnego. Podczas obliczania zdolności kredytowej analitycy biorą pod uwagę wyniki finansowe firmy i to na ich podstawie obliczany jest dochód. Wiele banków mimo wszystko oferują kredyty dla firm ze stratą. Warto się jednak zastanowić jakiego kredytu potrzebujemy:

 • Kredyt hipoteczny- bank bierze pod uwagę wysokość dochodów, czym spowodowana jest strata, jaki zawód wykonujesz, dochody z innych źródeł, czy zaciągany kredyt ma współkredytobiorcę i jego dochód. Kredyt można przeznaczyć na zakup nieruchomości, lokalu, działki budowlanej.
 •  Kredyt obrotowy- bank oceni, czy przedsiębiorca jest w stanie spłacić zaciągniętą kwotę. Pieniądze możemy przeznaczyć na spłatę kredytów, wypłaty dla pracowników i zakup towarów, czyli na wszystko to bez czego nasza firma nie mogłaby mieć płynności finansowej.
 • Kredyt inwestycyjny- firma często musi posiadać własny wkład, kredyty muszą zostać spożytkowane na inwestycję, czyli na przykład zakup nieruchomości, papierów wartościowych, pojazdów czy maszyn.
 • Kredyt konsolidacyjny- idealny sposób, aby połączyć wszystkie zobowiązania w jedno, z niższą ratą. Bank po przyznaniu kredytu spłaca wszystkie zobowiązania przedsiębiorcy, a co za tym idzie staję się jedynym kredytodawcą.
 • Kredyt pomostowy- zaciągany w momencie, gdy wiemy, że dostaniemy gotówkę z projektu unijnego. Dzięki niemu mamy zapewnioną płynność finansową aż do momentu, gdy dostaniemy dotację. Jednak uzyskanie tego rodzaju kredytu wbrew pozorom wcale nie jest łatwe, ponieważ przedsiębiorca musi posiadać wysoką zdolność kredytową.
 • Kredyt technologiczny- dotyczy wdrożenia nowych technologi w firmach. Często jego spłata może być częściowo dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Kredyt w rachunku bieżącym- jak sama nazwa wskazuje trzeba posiadać konto w banku, w którym staramy się o pomoc finansową. Środki pożyczone traktowane są jako dodatkowy limit na karcie kredytowej i przedsiębiorca może z nich skorzystać w sytuacji, kiedy nie będzie posiadał już na rachunku własnych pieniędzy.
 • Kredyt gotówkowy dla osób fizycznych- mimo że nie bierzemy go na firmę, to uzyskane sroki możemy przeznaczyć na cele z nią związane. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy potrzebujemy niewielkiej kwoty, ponieważ wyższy mógłby być nieopłacalny.
 • Kredyt na start- jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą na rynek.

Banki obecnie oferują przedsiębiorcom różnorodne kredyty, te opłacalne i mniej opłacalne. Dlatego w tym celu należy skorzystać z pomocy doświadczonego pracownika instytucji finansowej, który pomoże nam wybrać najkorzystniejszy i na konkretny cel.

ZALETY I WADY KREDYTU DLA FIRM

Przedsiębiorcy maja możliwość zaciągania różnych kredytów na firmę i bardzo często chętnie z nich korzystają. Do dyspozycji maja szeroki wybór ofert, dodatkowo często jest tak, że nie muszą przedstawiać stosu dokumentów i zaświadczeń. Wszystkie kredyty firmowe posiadają jednak wady i zalety.

Plusy kredytu dla firm:

 • finansowanie wszystkich inwestycji
 • fachowe doradztwo w banku i znalezienie najkorzystniejszej dla przedsiębiorcy oferty
 • przeznaczenie kredytu na każdy dowolny cel związany z działalnością gospodarczą
 • pomoc finansowa w założeniu firmy
 • dopasowanie kredytu do potrzeb firmy
 • odsetki zaliczane do przychodu, więc można odliczyć je od podatku dochodowego.

Wady kredytu dla firm:

 • zła zdolność kredytowa
 • działalność musi istnieć od co najmniej 6 miesięcy
 • długie oczekiwanie na decyzję
 • wysokie oprocentowanie i prowizja
 • skomplikowane wymogi związane z formalnościami
 • dodatkowe zabezpieczenie
 • spłacanie rat w terminie nie zależnie od kondycji finansowej firmy.

Mimo wszystkich plusów i minusów, kredyt dla firm jest idealnym i często jedynym rozwiązaniem, aby uchronić naszą firmę przed upadłością. Dzięki dodatkowej gotówce może też rozwinąć swoją działalność inwestując w nią.

PODSUMOWANIE

Banki obecnie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Posiadają w swojej ofercie wiele korzystnych i mniej korzystnych rodzajów kredytów, a przedsiębiorcy decydujący się na dodatkowy zastrzyk gotówki na pewno znajdą taki, który sprosta ich wymaganiom. Aby firma ze strata mogła uzyskać kredyt, który podreperuję sytuację finansową firmy, przedsiębiorca powinien skontaktować się z pracownikiem banku, który posiada doświadczenie i specjalizuję się w tego typu działaniach.  Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta i rozpoznaniu się w sytuacji finansowej przedsięwzięcia, będzie on mógł przedstawić przedsiębiorcy oferty przeznaczone na konkretny cel.